Le poesie di Giovanni Basile

Questa pagina è volutamente dedicata a un amico, “al caro amico e fratello siciliano”, come egli mi definì in una dedica, Giovanni Basile, una delle persone più umili, più buone, più sensibili, più signorili e più colte che io abbia mai conosciuto.
Matematico eccelso e autodidatta, esperto sopraffino di calcolo delle probabilità, tra i migliori sistemisti al servizio delle più importanti riviste di settore, ai tempi mitici del Totocalcio d’un tempo, creatore di giochi enigmistici anche per riviste che vantano … innumerevoli tentativi d’imitazione. Pippo Scianò lo magnificava, a gran voce, come il sistemista numero uno. Giovanni, schivo e timido, ma sincero, ribatteva che no, non era il numero uno, … c’erano colleghi più bravi di lui!
Era anche un cultore di Storia della Sicilia e un raffinato poeta in Lingua Siciliana, di un’eleganza e una sensibilità uniche.
Provato da dolorose vicende familiari, da ultimo perse un fratello a cui era legatissimo e col quale gestiva una copisteria. Ritrovatosi solo, non seppe reggere al dolore e non fu capace di portare avanti l’attività.
Pippo Scianò, che molti conoscono solamente come leader carismatico dell’indipendentismo siciliano dagli anni settanta del ventesimo secolo, nella realtà è innanzitutto una persona dal cuore d’oro, un uomo retto che conosce gratitudine e rispetto e che ha il dono di una non comune sensibilità. Fu così che Giovanni divenne il suo aiutante, il suo segretario informale, la sua spalla, … non saprei come definirlo. E fu così che io lo conobbi!
Giovanni morì improvvisamente, così come era morto il fratello, nel 2015, in una triste mattinata in cui, some sempre, era accanto a Pippo, dalla cui voce commossa io lo appresi.
Il materiale in questa pagina rappresenta parte di una promessa fatta a me stesso qualora, come di fatto è accaduto, lo avessi tirato fuori da quel cassetto in cui non ricordavo di averlo riposto: far conoscere la grandezza di Giovanni poeta a quante più persone fosse possibile.
Nel piccolo, piccolissimo anzi, creando una pagina a lui dedicata su Sikeloi, blog che, nella sua vecchia versione, era solito visitare pressoché quotidianamente.

‘A Vuci di lu cori
Opere inedite

‘A Vuci di lu cori
Sicilia
Rannazzu, 17 Giugnu 1945
Addiu a un Sicilianu veru
Un Sicilianu a Milanu
Mi piaci
Vinticincu Dicemmiru
Madunnuzza di tutti ‘i dulura
Patri Nostru
Patri Fifu
Amuri e Paci
Occhi di ‘ncantu
Chi cosa mi facisti?
Vulissi essiri
Li Vecchi
Semu tutti ‘i stissi
Ju, l’Omu!
Senza travagghiu
Lu jardinu
Mi scantu d’a vita
Nasci ‘na vita
‘A libirtati

SICILIA
Ringrazziu lu Signuri a tutti l’ura
picchì criau ‘sta Sicilia duci:
‘u suli, ‘u mari, ‘i ciàuri, ‘i culura,
sunnu pi’ l’arma mia ‘u ciatu e ‘a luci.
Poviru sugnu, ma li so’ biddizzi:
campagna, jardinedda, frutta e ciuri,
sunnu la gioja mia, li me’ ricchizzi,
ca pagu sulamenti cu l’amuri.
Amu lu sciroccu e l’acqua ‘i celu
di sta Sicilia mia, ch’è bedda tutta,
lu càuru d’a stati e ‘u pocu ‘i jelu
quarchi vota ca ‘a nivi cadi ‘ncutta.
Li Siciliani sunnu boni genti
senza mali pinzera ‘nta la testa,
livànnucci ‘ddi quattro dilinquenti
ca disonùranu ‘a Sicilia onesta.
‘Nta tutt’u munnu fannu maravigghi,
rispettanu e si fannu rispittari,
travagghianu p’u beni d’i famigghi
e nun c’è nenti ca nun sannu fari.
‘A Sicilia muderna èni canciata,
c’èni prugressu, li travagghi strani,
ma resta sempri ‘a terra mia adurata,
priziusa ajeri, oj e dumani.
Ju ccà nascivi e ccà vogghiu murìri;
poviru, sì, nun mi ‘nteressa nenti,
ma cu tuttu lu cori vogghiu diri:
Viva la Sicilia Indipinnenti!

RANNAZZU, 17 GIUGNU 1945 (*)
‘Dda dumjnica, ‘a malasorti
vi priparava lu tabbutu:
la cundanna vostra a morti
lu tirannu avia scrivutu.
Lu nimicu v’aspittava,
‘nta ‘ddu jornu malidittu,
mutu mutu si nni stava
priparannu lu delittu.
Pi’ la bedda terra nostra,
pi’ la nostra ‘ndipinnenza,
finiu ‘a santa vita vostra,
ma lu sangu fu ‘na simenza.
Pi’ ogni figghiu Sicilianu
ca muriu cu’ la bannera
gialla e russa ‘nta li manu,
megghiu morti nun ci nn’era.
Cu’ pi’ la Sicilia mori
arresta vivu eternamenti,
vivu dintra ‘u nostru cori,
vivu dintra ‘a nostra menti.
E ‘u ricordu amaru e duci
di lu vostru martiriu granni
èni comu ‘na forti luci
ca splenni p’autri mill’anni.
Ripusàti ‘n paci: tu Ninu,
valurusu cumannanti,
tu Carmelu e tu Pippinu.
Vuautri siti ‘i nostri Santi!

(17 Giugnu 2005)
(*) pi’ ricurdari Antonio CANEPA, Carmelo ROSANO e Giuseppe LO GIUDICE

ADDIU A UN SICILIANU VERU (a Vincent Schiavelli)
Dicinu ca eri ‘miricanu;
nascisti a Brucculinu, certamenti,
ma lu to’ cori era sicilianu!,
d’i Siciliani avìatu li sintimenti.
L’amuri p’a Sicilia era putenti
e nun vulisti cchiù campari ddà;
pinzavi a Pulizzi, a la so’ genti:
lassasti la ‘Merica e vinisti ccà.
P’i Siciliani eri comu un frati,
dunasti amuri e ricivìsti amuri;
di la to’ alligria ‘nnamuràti,
la to’ Arti nni facia onuri.
Li Siciliani ora sunnu a luttu,
ca troppu prestu ti chiamau Diu;
li frati toi hannu ‘u cori ruttu.
Nun ti scurdàmu cchiù. Vice: addiu!
La Sicilia nun ti po’ scurdari.
C’u ricordu to’ facèmu un pattu:
li to’ battagghi vulemu cuntinuàri
p’a Nazziuni nostra, p’u so’ riscattu.

UN SICILIANU A MILANU
Supra ‘u trenu pi’ Milanu,
‘n menzu a tanti milanisi,
viniziani e piemuntisi,
c’era puru un Sicilianu.
Dui o tri cuntinintali
accuminciaru c’u babbiu,
e unu dissi: “Chi schifiu!
Fai cchiù fetu d’un armali!
Pi’ tia postu nun ci nn’èni
‘nta ‘stu trenu d’i padani.
Nun vulemu l’africani!”
Poi ci dissi: “Dunni veni?”
“Staju vinennu ‘i Siracusa.
L’avi mei eranu Greci;
chiddi to’ eranu, ‘nveci,
genti varvara e fitùsa!
Nun avissi a pipitiari,
ma vasarimi li manu.
Quannu ‘ncontri un Sicilianu,
‘u cappeddu t’hai a livari!”

MI PIACI
Mi piaci stari a taljari,
puru si fa spaventu,
‘a forza di lu mari
si c’èni friddu e ventu.
Mi piaci sentiri ‘u ciàuru
d’a terra, quannu chiòvi
doppu un jornu ‘i cauru
cu’ l’aria ca ‘un si movi.
Mi piaci tampasiàri
‘a sira p’a citati
e vìdiri addumàri
‘i luci ‘nta li strati.
Mi piaci assa’ firriari
‘u Capu o ‘a Vucciria,
e sentiri abbanniàri
dintra quarchi putìa.
Mi piaci vìdiri jucari,
libbiri comu aceddi,
e sentiri allattariàri
p’a strata ‘i picciutteddi.
T’amu, Palermu mia;
si’ bedda, si’ splinnenti,
si’ Storia, si’ Puisia!
E amu la to’ genti!

VINTICINCU DICEMMIRU
A Bettilemmi nun si sapia
chi cosa stava succidennu;
‘a genti, scantata, dicia
ca ‘u munnu stava finennu.
C’era lustru a menzannotti
d’a nivi spuntavanu li ciuri;
li vecchi si sintianu picciotti;
li poviri parianu signuri.
‘U liuni jucava c’u viteddu;
‘a lupa pasceva ‘a picuredda;
l’ursu passiava cu’ l’agneddu;
‘u cani liccava ‘a jattaredda.
‘A genti nun si facia capaci;
ma poi, tuttu ‘nzemmula, ‘u capiu
dunni vinia tutta ‘dda paci:
avia nasciutu ‘u Figghiu di Diu!

MADUNNUZZA DI TUTTI ‘I DULURA
To’ Figghiu avia a nasciri
e nun ti paria l’ura
di vidiri l’occhi so’,
‘i luci ca ogni matri addisia.
Poi nasciu, beddu, aduratu,
e accuminciau a moriri.
E quannu fu granni e ti lassau,
tu arristasti davanti ‘a porta
di ‘dda povira casuzza,
pi’ vidillu alluntanari,
e già ‘u sapìatu
ca nun turnava cchiù a’ casa.
E ‘a sira aspittavi, scunsulata,
davanti ‘dda purticedda,
spirannu ca lu ventu
ti purtassi quarchi nutizzia
di ‘ddu Figghiu sfurtunatu.
Oh, Madunnuzza di tutti ‘i dulura,
troppu granni fu lu strazziu,
quannu lu vidisti, marturiatu,
supra ‘a Cruci di la so’ agunia,
e di la to’ agunia.
Muriu pi’ nuautri.
Muriu, comu a nuautri,
suffrennu, chiancennu, prijannu.
Poi, a ‘u pettu lu strincisti,
tu, cchiù morta di to’ Figghiu,
e, ‘nzemmula a Gisuzzu,
abbrazzasti a tutti nuautri,
Matruzza nostra, addulurata.
Arrivisciu, sì, arrivisciu …
Ma nuautri, senza cuscenza,
lu crucifiggemu ogni jornu,
chiantannu li chiova
puru dintra ‘u to’ curuzzu.

PATRI NOSTRU
Patri nostru ca si’ ‘n menzu a ‘i Santi,
dùnanni ‘a forza pi’ jiri avanti.
Sia santificatu ‘u to’ nomu, granni
comu li disgrazij ca nni manni.
Sia fatta sempri ‘a to’ vuluntati:
ma picchì nascinu picciriddi malati?
Dùnanni ogni jornu ‘u nostru pani:
ma nun ci l’hannu tutti ‘i cristiani.
Tu ca si’ Amuri, Giustizzia, Buntati,
fai a ‘i to’ figghi ‘na caritati:
Scinni ogni tantu supra ‘sta terra,
senza mai paci, sempri ‘nta guerra.
Strìncinni ‘a manu dintra ‘a to’ manu:
nun stari sempri accussì luntanu!

PATRI FIFU
Patri Fifu cunfissa ‘i parrucciani:
omini, fimmini, picciotti, anziani;
ascuta li piccati di la genti:
‘nvidia, gilusia, odiu, trarimenti …
Havi trent’anni ca dici la Missa,
ca fa la prèrica, sempri la stissa,
‘nt’a chiesa sempri menza vacanti,
cu’ tanti cannili e quatri di Santi.
‘A sira, quannu si chiuri ‘u purtuni,
va ‘nta so’ stanza, mancia un buccuni;
si dici ‘i prijeri, si metti ‘nto lettu,
poi sbutta a chianciri e si batti ‘u pettu!

AMURI E PACI
Vanidduzzi stritti, friddi e scuri;
stratùna vasàti d’u suli splinnenti.
Lu piniàri d’a povira genti,
‘a vita spinzirata d’i signuri.
Casi granni, ricchizza, filicità;
casuzzi vecchi e chini ‘i picciriddi
cu ‘i scarpi rutti e ‘i manuzzi friddi.
Lacrimi, festi, lussu, puvirtà.
C’èni unni si chianci e unni si ridi,
unni si mancia assa’ e unni picca,
genti senza dinari e genti ricca,
cu’ sciala ‘nta lu beni e cu’ ‘un lu vidi.
Janchi, nivuri, arabbi o ebbrei,
poviri, ricchi, nobbili, pizzenti,
cu’ havi assa’ e cu’ nun havi nenti:
semu figghi di Diu, fratuzzi mei!
Tutti figghi di Diu; e semu capaci:
tu d’ammazzari a mia e ju a tia,
pi’ quattru sordi o ‘nvidia o gilusia.
… Ma ‘a Madunnuzza dici: “AMURI E PACI!”

OCCHI DI ‘NCANTU
Quannu nascisti tu, chi jornu santu!
Biniritta sia la to’ mammuzza
ca ti fici chisti occhi di ‘ncantu,
‘stu nasiddu nicu, ‘sta vuccuzza,
‘sta facciuzza rosa, ‘sta peddi ‘i sita.
Sunnu tutti miraculi di Diu
‘sti biddizzi, ca m’addumàru ‘a vita
quannu ti canuscivi, ciatu miu.
Tu si’ la me’ ricchizza: l’acqua, ‘u pani,
‘u suli, l’aria, ‘a luci, lu caluri.
Nun mi pari l’ura ca veni dumani
si nun dormu e penzu a tia, amuri.
Nun sugnu dignu di vasari ‘n terra
unni camini tu, ducizza mia.
Quannu mi talij, scatini ‘a guerra
‘nta lu me cori, ca batti pi’ tia.
Fortunata l’acqua ca ti bivi,
l’aria prufumata ca ciatasti;
e furtunatu ju ca nun murivi
quannu ‘a prima vota mi vasasti!
Si tu nun si’ cu mia, èni lu ‘nfernu,
‘nu cuteddu ‘nto cori ci haju misu;
quannu sugnu cu tia, amuri eternu,
lu munnu addiventa Paraddisu!

CHI COSA MI FACISTI?
Quantu ti vogghiu beni lu capivi
quannu vitti ca, si tu dicivi
‘na palora sula, o puru nenti,
‘a notti niura si facia splinnenti.
Lu capivi ca tu si’ lu me’ beni,
ca mi fa scurdari dulura e peni,
quannu vitti ca, si nun c’eri tu,
fujva ‘u suli e nun turnava cchiù.
Avia circatu sempri ‘a libirtati;
ora haju corpu e arma ‘ncatinati
di l’occhi toi, culuri di lu mari,
d’a vucca ca ‘un mi stancu di vasari.
Chi cosa mi facisti, ciatu miu?
Biddizza rara, biniritta di Diu,
rosa priziusa, fravula sapurita:
mi facisti ‘nnammurari di ‘sta vita!

VULISSI ESSIRI
Vulissi essiri
l’acqua ca t’arrifrisca,
‘u pani ca ti sazìa
Vulissi essiri
‘u ventu ca t’accarizza,
‘u suli ca ti quarìa.
Vulissi essiri l’alligria
e nasciri dintra ‘i to’ risati.
Vulissi essiri ‘u duluri
e moriri dintra ‘i to’ lacrimi.
Vulissi essiri l’amuri
e stari dintra ‘i to’ pinzeri.
Vulissi essiri ‘a vita
e stari dintra lu to’ cori.

LI VECCHI (A me’ Matri e a me’ Patri)
Me’ patri, bon’armuzza, mi dicia:
“Rispetta ‘i vecchi, comu fai cu mia.
Si vidi ‘na tistuzza tutta janca
d’un cristianeddu cu la facci stanca,
fai cuntu ca ‘ddu vecchiu sugnu ju,
vasacci ‘a manu, comu voli Diu.
Siddu è ‘na fimminedda, ascuta a ‘u patri,
figghiuzzu binirittu, chidda è to’ matri.
Li vecchi hannu la cuscenza antica:
p’a famigghia s’ammazzaru di fatica.
Hai ad aviri pacienza cu iddi
picchì sunnu comu ‘i picciriddi.
Da la vita nun speranu cchiù nenti:
campanu di ricordi e sintimenti.
Ma ‘a forza di l’amuri è ancora granni:
chidda crisci sempri passannu l’anni.
Nun ti scurdari chiddu ca ti dicu,
sangu d ‘u sangu miu. Ti binidicu.”
E a me’ patri ju ci rispunnia:
“Havi a campari cent’anni, Vossia!”

SEMU TUTTI ‘I STISSI
Sunnu tutti ‘i stissi ‘i picciriddi?
Cu’ mancia ogni jornu, cu’ ‘nveci mai,
cu’ joca filici, cu’ ci havi guai,
cu’ havi li spini, cu’ li ciuriddi?
Lu re, c’a curuna e c’a bannera,
e ‘u puvireddu, scausu e sfardatu,
‘nto casteddu o ‘nto catoju sdirrupatu,
morinu tutti dui ‘a stissa manera?
‘N Paraddisu, cu’ i Santi e ‘u Patreternu,
ci sunnu tutti ‘i razzi di ‘stu munnu?
O puru ancili niuri ‘un ci nni sunnu
e a iddi ci aspetta sulu ‘u ‘nfernu?
Ma ‘sti cosi a cu’ ci addumannu?
‘I risposti sunnu dintra ‘u nostru cori;
pi’ sapilli ‘un ci vonnu li palori
e si capiscinu sulu campannu!

JU, L’OMU!
Ju tradivi a Cristu pi’ trenta dinari,
ju cundannavi a morti ‘u Figghiu di Diu,
ju ‘nchiuvavi ‘nta Cruci ‘a Viritati.
Ju cumbattìvi tutti li Guerri,
ju abbruciavi l’Ebbrei ‘nta li Furna,
ju jttavi ‘i Bummi supra ‘u Giappuni.
Ju stirminavi miliuna d’Africani,
ju fici cadiri ‘i Turri Gemelli,
ju ci sparavi a ‘ddu Santu d’u Papa.
Ju ammazzavi a me’ Matri e a me’ Patri,
ju ci spaccavi ‘a testa a me’ Frati,
ju affucavi a me’ Figghiu quannu nasciu.
Ju ci vinnu ‘u vilenu a ‘i drogati,
ju ci arrobbu ‘u pani a ‘i puvireddi,
ju ci levu ‘a nnuccenza a ‘i picciriddi.
Ju ci dugnu focu a voschi e furesti,
ju avvilenu l’aria, l’acqua e ‘u manciari,
ju ci scippu l’occhi a l’armali.
Ju ci dugnu ‘u me sangu a ‘i malati,
ju sacrificu ‘a me’ vita pi’ l’autri,
ju quannu moru rijalu ‘u me cori.
Ju, l’Omu.

SENZA TRAVAGGHIU
Arrivi a’ casa stancu e scunsulatu
ca pari un armaluzzu vastuniatu.
Mancu dumanni di la to’ famigghia,
di to’ mugghieri, to’ figghiu, to’ figghia.
T’assetti a’ tavula e, senza parrari,
cu’ l’occhi calati, cuminci a manciari.
Poi, quannu finisci, ti metti l’occhiali
e, senza parrari, ti leggi ‘u giurnali.
Doppu menz’ura ti vaj a curcari,
sempri siddiàtu, senza parrari.
‘A mamma, ammucciùni, chianci e suspira:
èni sempri accussì, sira pi’ sira!

LU JARDINU
Haju un jardinu prufumatu,
ca di tutti èni ‘nvidiatu;
ju ci mettu tantu amuri,
cultivannu tutti ‘i ciuri:
gigghi janchi p’a Marunnuzza,
rosi russi p’a me’ nicuzza,
tutti l’autri pi’ l’amici …
e ‘a malerba p’i nimici!

MI SCANTU D’A VITA
Quann’era picciriddu,
vulia dormiri
c’a luci addumata,
picchì mi scantava
d’a notti.
Ora ca sugnu granni,
vulissi stari a lu scuru
puru di jornu,
picchì mi scantu
d’a vita.

NASCI ‘NA VITA
Passanu adaciu li minuti;
stai suffrennu ma nun ti lamenti;
ti parru cu’ l’occhi e tu mi senti,
c’a manu ‘nt’a manu, muti muti.
A tia ti pari ca stai murennu
e a mia mi pari ca moru ju;
ma chi rijalu ca nni fa Diu:
lu figghiu nostru sta nascennu!
Si movi, scantatu, dintra di tia;
lu viju, ora nesci la tistuzza:
beddu lu figghiu, bedda ‘a mammuzza!
Siti lu me’ sangu, ‘a vita mia!
Chi miraculu facisti tu:
‘na vita ca nasci di l’amuri!
Ringrazziu ‘a Maronna e ‘u Signuri
e nun ci addumannu nenti cchiù!

‘A LIBIRTATI
Tineva ‘nta ‘na jaggia un passareddu,
giallu comu ‘u suli: quantu era beddu!
Megghiu d’un picciriddu lu trattava,
ma nun vulìa manciari e nun cantava.
Chi pena mi facìa, paria malatu:
“Sta murennu!” pinzava scunsulatu.
‘Na vota, tinennu ‘a jaggia ‘n manu,
ju ci parravi comu a ‘nu cristianu:
“Cu tantu amuri ti pàsciu e ti nutrìcu
ti vogghiu beni, pi’ mia tu si’ un amicu.
Chi cosa voi? Chi cosa t’haju a dari?
“Libirtati” – dissi – “Fammi vulari!”

Opere inedite
Avere le ali
La morte improvvisa
‘A mammuzza
Matruzza mia
‘A canuzza
L’Amuri giudizziusu
Diu c’èni
Notti ‘ncantata
Occhi senza Diu
‘U bongiornu d’a matina
Palermu di ‘na vota
Nun sugnu un pueta
‘A Sicilia nun voli cchiù eroi
‘A Rivuluzzioni di lu Vespiru
‘A battagghia navali di Capu d’Orlannu
Lu Setti e menzu

AVERE LE ALI
È stupendo! Posso sorvolare i mari, i fiumi, le vallate; respirare il profumo dei fiori; giocare con le farfalle dai mille colori; bagnarmi di fresca rugiada tra i fili d’erba; riposarmi su uno scoglio e godere dei raggi del sole; dormire sul ramo di un albero; sentire l’aria fredda delle montagne; guardare, da lassù, quanto è bello e grande e colorato il mondo.
Come sono fortunato a trovare da mangiare quando ho fame, da bere quando ho sete, da scaldarmi quando ho freddo, da rinfrescarmi quando ho caldo! E come sono felice di essere libero … libero … libero!
Dio dell’Universo, non ti ringrazierò mai abbastanza di avermi dato la vita e tutte queste meraviglie. E di avermi fatto nascere con le ALI!!!

LA MORTE IMPROVVISA
Il poeta dice che “… Arriverà cantando, la morte innamorata …”. Ma in realtà non è così. La morte non arriva “cantando” e non è “innamorata”! Molti di noi, purtroppo, hanno avuto un familiare o un caro amico morto, repentinamente e inaspettatamente, per un malore o per un incidente, lasciandoci addolorati e increduli.
Io potrei parlare dei miei tre fratelli (Pino, Nino e Mimmo), morti “inspiegabilmente” e prematuramente. Nonché di alcuni carissimi e giovanissimi amici: Renato (incidente di moto); Roberto (ictus); Carlo (disastro aereo di Punta Raisi); Paolo (caduto con un aereo biposto “pubblicitario”); Giulio (tragica immersione subacquea); Antonio (travolto da un autobus); etc. etc.
Secondo una “scuola di pensiero”, è preferibile morire “presto” o “subito”, piuttosto che dopo una lunga e dolorosa malattia. Anche se, per i familiari del defunto, la morte “improvvisa”, (cioè, senza aver avuto il tempo di “abituarsi all’idea” della imminente grave perdita), è sempre una “mazzata” tremenda, sferrata dal destino spietato, cieco e stupido!
Ci si chiede perché è dovuto accadere. Nel “grande e misterioso disegno divino”, non c’era più posto per queste creature “strappate” alla vita? Il loro compito era già terminato? Non avevano il diritto di vivere ancora? Non avevano più nulla da “dare” al mondo? Non più intelligenza da regalare agli altri, né affetto per i loro amici, né amore e dolcezza e tenerezza per i loro cari?
Una risposta non c’è, non ci può essere.
E allora, il Cielo appare ancora più lontano, troppo lontano …!

‘A MAMMUZZA
‘Na bedda mammuzza,
c’u cori filici,
annàca ‘u nutrìcu
pi’ fallu durmìri.
Adàciu adàciu,
lu strinci a lu pettu
e, tènnira tènnira,
cci vasa ‘a tistuzza.
E mentri cci spunta
‘na làgrima duci,
suspìra a so’ figghiu
palòri d’amuri.

MATRUZZA MIA
Ti vògghiu dari, Matrùzza, un beddu ciùri,
‘na rosa janca comu ‘a to’ tistùzza,
ca nun mi stancu mai d’accarizzàri.
Ti vògghiu diri “Grazzi”, Matri mia,
pi’ l’amùri granni ca mi duni,
dicènnumi ca sugnu lu to’ ciàtu.
Ju vulissi arriturnàri piccirìddu
pi’ fàrimi annacàri arrè di tia
e addurmiscìrimi supra lu to’ cori.
E, pi’ fariti guarìri d’a vicchiàia,
ju ti vulìssi dari, cori miu,
‘a vita ca m’arrèsta di campàri.

‘A CANUZZA
Quannu ‘u patrùni
mi porta a passiàri,
‘a genti ca ‘ncontru
nun mi talja:
siddu cci jòcu
mancu mi vidi,
siddu cci abbàju
mancu mi senti.
Quann’èni ‘a patruna
ca mi porta fora,
‘a genti ca passa
si vota a taljàri
(però sulu ‘i màsculi:
va trova ‘u picchì);
e c’èni cu dici:
«Ma quantu si’ bedda!»

L’AMURI GIUDIZZIUSU
L’Amuri senza giudizziu dici:
«Ti vogghiu beni
picchì haju bisognu di tia!»
L’Amuri giudizziusu dici:
«Haju bisognu di tia
picchì ti vogghiu beni!»

DIU C’ÈNI
Ajeri la ‘ncuntravi,
cu l’occhi mi ridiu;
ju sùbbitu pinzavi:
“Davveru c’èni Diu!”
Mi ‘ntisi ‘n Paraddisu
cu l’àncili e ‘i santuzzi;
ci fici ‘a vucca a risu,
vasànnucci ‘i manuzzi.
Idda nun dissi nenti:
cu l’occhi mi giurau
amuri eternamenti …
… e ‘n celu mi lassau!

NOTTI ‘NCANTATA
Eni notti.
L’àncili astutàru ‘a luci
e addumàru li stiddi,
ca pàrinu lumini.
Ju nun dormu.
D’a finistrèdda aperta
supra lu jardìnu
rispìru l’aria prufumàta
di rosi e gersumìnu.
L’arma mia ascùta
‘a vuci d’u silènziu.
Chi paci!
Diu, nun la fari finìri cchiù
chista notti ‘ncantàta!

OCCHI SENZA DIU
Num mi taljàti accussì,
occhi senza Amuri,
stiddi di ghiacciu
c’abbrùcianu ‘u cori,
ventu ‘i tramuntana
ca leva lu ciatu,
mari ‘n timpesta
c’affunna ‘a spiranza.
Nun mi taljàti accussì,
occhi senza Puisia,
specchi ‘ngannaturi,
surgivi di turmentu,
brillanti di fangu,
farfalli trarituri,
ciuriddi vilinusi,
prumissi munzignàri.
Nun mi taljàti accussì,
occhi senza Diu,
ca sinnò moru d’amuri!

‘U BONGIORNU D’A MATINA
‘U bongiornu d’a matina
èni ‘ddu filiddu ‘i suli
ca trasi d’a finestra,
m’accarizza ‘a manu
e si posa supra l’occhi to’.
L’alligria d’a matina
èni quannu t’arrisbigghi,
èni ‘u ciàru d’a to’ peddi,
‘i capiddi spittinati,
‘a vuccuzza ca mi ridi.
‘A tristizza d’a matina
èni quannu tu ti vesti,
poi mi duni ‘a vasatedda
c’u sapuri di cafè,
grapi ‘a porta e ti nni vai.

PALERMU DI ‘NA VOTA
Picchì nun ci si’ cchiù,
Palermu di ‘na vota?
Quannu, ‘a matìna prestu,
morti di friddu, nni quariàva
‘na tazza di brodu d’allèssi.
E ‘nta staciùni nn’arricriàva
l’acqua frisca c’u zammù.
Unni si’, addiminavintùra,
c’u pappajàddu ca nni pigghiàva
‘u pizzinèddu cu’ la nostra sorti?
E tu, c’ammuttàvi ‘u pianìnu
e nni facìvi scurdàri li guai,
sunànnu ‘i cchiù beddi canzùni,
unni si’?
Unni siti: ammolacutèddi, stagnatàri,
conzalèmmi, solichianèddi, paracquàri,
mastri di l’arti pòvira,
pi’ la povira genti?
E tu pizzalòru, e tu muzzunàru,
‘i cchiù pòviri di li pòviri
ma chini ‘i dignitati,
unni siti?
Unni siti, fratuzzi amàti,
travagghiatùri onesti e massàri?
Ju vi vulissi sèntiri arrèri
abbanniàri pi’ li strati di Palermu,
comu quannu ‘sta citàti nostra
era cchiù picciòtta e cchiù filìci.
E, quannu vi penzu, ju mi sentu
lu cori ‘nguttumàtu di tristizza!

NUN SUGNU UN PUETA
No, ju nun sugnu un pueta!
Sugnu unu ca scrivi palori,
e sunnu palori amari
picchì ‘a vita èni amara,
e lu me’ cori chianci.
Chianci vidennu ‘a Biddizza,
‘a Buntadi, l’Amuri,
turturiati e misi ‘n Cruci.
Vidènnu ‘a guerra, ‘i malatii, ‘a fami.
Chianci siddu vidi lu frati
ca si vinni a so’ frati;
siddu si nni penti
e addumànna pirdùnu;
siddu ‘u pirdùnu èni datu
e siddu veni nijatu.
E nun ci voli un pueta
pi’ diri ca chista èni ‘a vita!
Si nasci e si mori;
pi’ ‘na cosa bedda, milli dulura.
E nun avèmu spiranza:
ammàtula chiudèmu l’occhi
e strincèmu li pugna,
ammucciàti ‘nta ‘n’agnùni,
trimànnu di scantu.
‘A vita èni ddà ca nn’aspetta!
No. Oj nun c’èni lustru p’a Puisia!

‘A SICILIA NUN VOLI CCHIÙ EROI
Basta! Basta òmini onesti
morti ammazzati d’a Mafia:
Maggistrati, Pulizziotti, Carrabbineri,
Patri di Famigghia, Figghi di Matri,
c’a cuscenza pulita,
marturiàti senza pietàti
picchì facìanu ‘u so’ duvìri!
‘U Pòpulu Sicilianu èni troppu stancu
di chiànciri Fratùzzi curaggiùsi,
di cunfurtàri Famìgghi adduluràti
ca nun ponnu truvàri cunfortu.
Basta murtòrii ‘nta li Matrici!
‘A Sicilia nun voli cchiù Eroi!

‘A RIVULUZZIONI DI LU VESPIRU
‘N Palermu, ‘a genti stava trasènnu
‘nta la chiesa d’u Santu Spiritu,
pi’ la Missa di lu Vèspiru.
Era lu Trenta Marzu
Milliduicentuottantadui,
‘u ‘ndumàni di la Pasqua
d’u Signuruzzu nostru. (*)
E quannu un surdàtu francìsi,
vappariusu, ‘nfami e senza onùri,
ca si chiamàva Druettu, (**)
mancàu di rispettu
a ‘na fimminèdda palermitana,
fu comu ‘na faidda
c’addumàu di ràggia
li cori di la genti,
c’avìa suppurtatu tropp’assai
‘a mala signurìa di li Angiuni.
«SICILIA!» «SICILIA!» «SICILIA!»
«SICILIA LIBBIRA E INDIPINNENTI!»
abbanniàu tutta Palermu.
«Morti a li nnimici
cu’ tutti li so’ alliàti!»
«Fora d’a Sicilia
o puru vi scannàmu,
genti senza dianitàti!»
«Fora d’a Sicilia, fora,
armàli tinti e sdisonuràti!»
«Jitivìnni tutti a’ casa,
accuminciànnu di ‘dda cosa tinta
d’u vostru re Carru!»
«ANTUDU!» «ANTUDU!» «ANTUDU!» (***)
Nuàutri Siciliani vulèmu ‘a paci,
e poi ‘a paci, e poi ancora ‘a paci!
Ma quannu nni finisci ‘a pacènzia,
a li tiranni ci manciàmu ‘u cori!
A li traditùra
e a li nnimìci d’a Sicilia
arricurdàmu ca, macàri oj,
‘u Pòpulu Siciliànu èni capaci
di èssiri ‘u Pòpulu di li Vèspiri!
ANTUDU! ANTUDU! ANTUDU!

(*) Secondo un’altra versione, i fatti avvennero, sul Sagrato della Chiesa del Santo Spirito, il 31 Marzo 1282. Comunque sempre nel giorno, successivo alla Pasqua, dedicato a “passare l’acqua”. Ad una gita, cioè, tanto fuori le mura della Città da superare almeno un corso d’acqua (fiume, torrente o qualcosa di simile).
(**) Drouet.
(***) Parola d’ordine, usata dai rivoltosi, di incerta interpretazione. Ma che si ritiene volesse dire: “Ci siamo intesi!”
(Pubblicata su Riflessioni e pensieri indipendentisti … in libertà, di Corrado Mirto e Giuseppe Scianò, Palermo, ottobre 2007, pagina 93)

‘A BATTAGGHIA NAVALI DI CAPU D’ORLANNU (*)
Lu mari di Capu d’Orlànnu
ancòra lu cunta, di quannu
addivintàu russu di sangu.
Era l’arba d’u Quattru Lugliu
Milliduicentunovantanovi
e ‘u suli abbruciàva lu ciàtu.
A ‘ddà banna, ‘i Ragunìsi
c’u re Giacomu secunnu
e l’ammiràgghiu Ruggeru Lauria.
A ‘ccà banna, ‘i curaggiùsi
surdati e marinari Siciliani,
c’addifinnèvanu ‘a Nazziùni nostra.
Li cumannàva Fidirìcu terzu,
amatissimu Re di Sicilia
e surdàtu forti e valurùsu.
Li navi nimìci èranu cchiù assa’,
ma li Sicilianu cummattèru
comu liùna, c’u sangu all’occhi.
Doppu sei uri di battagghiàri,
Fidiricu, pi’ lu càudu, assintumàu,
e fu purtatu ‘n salvu a Missina.
Arriddùtti troppu picca, e senza lu Re,
li valurùsi surdàti Siciliani
nun s’arrinnèru, e foru stirminàti.
Ah! Chi jornu fu chiddu!
Tutt’u munnu vitti, ‘n’àutra vota,
‘u valùri e ‘u curàggiu d’i Siciliani.
E doppu setticèntu anni, e pi’ sempri,
nuàutri ricurdàmu ‘ddi granni Eroi
di l’Indipinnènza Siciliana!

(*) Consulenza storica del Prof. Corrado Mirto

LU SETTI E MENZU
Lu “Setti e menzu”, p’i palermitani,
nun èni sulu un jocu cu’ li carti:
nun si jucàu pi’ nenti, ccà ‘n Palermu,
‘dda gluriùsa simàna di Sittèmmiru
d’u Milliottucentusissantasei!
Doppu sei anni, ca parìanu sei sèculi,
di guvèrnu savujàrdu sancisùca,
di suvirchiarìi, fami e suffirènzi,
Palermu cci dissi a ‘i piemuntìsi:
«ORA BASTA! FINEMULA! JITIVINNI!»
«VULEMU ‘A LIBIRTATI D’A SICILIA!»
L’armi èranu picca, ma ‘u valùri assa’,
e lu curàggiu, certamènti, ‘un ci mancava
a ‘ddi fratùzzi nostri, ribbillàti.
Pi’ setti jorna e menzu cumbattèru,
cu’ la forza di centumìla eroi;
ma tropp’assa’ eranu ‘i nnimìci,
e putènti li bummi di li navi!
E tropp’assa’ foru li ‘nnuccènti
morti e firùti sutta ‘i cannunàti
ca sdirrupàru ‘sta gluriùsa citàti!
Palermu s’arrinnìu ma, a frunti àuta,
cu’ onùri e cu’ curaggiu, suppurtàu
‘a raggia e ‘a vinnitta ‘i ‘ddi caìni!
Dicìanu sempri ‘i nostri nanni
ca ‘u “Setti e menzu” duràu troppu picca.
Ma, finu a quànnu avèmu ciàtu e vita,
pritinnèmu ‘A SICILIA INDIPINNENTI,
ca sinnò ci avèmu priparàti
‘n’autri cincucèntu “Setti e menzu”!

NOTA:
A Palermo ed in alcuni centri della provincia si verificò, dal 15 al 22 Settembre 1866, una grande rivolta che fu detta del “SETTE E MEZZO” proprio per la sua durata. La Rivolta, per la verità, si sarebbe dovuta verificare in tutta la Sicilia, ma nelle altre province fu intercettata e prevenuta dall’azione della Polizia del Regno d’Italia, che già era stata informata. I pochi focolai che comunque si era tentato di accendere nelle province di Agrigento, Catania e Messina, furono pertanto spenti con facilità. La vittoria, in un primo momento, sembrò arridere agli Indipendentisti Siciliani. Ma poi intervenne la flotta militare italiana ed un esercito valutato in 40.000 uomini. Palermo fu “bombardata” addirittura dal mare. Le operazioni di repressione militare furono condotte dal Generale CADORNA, che ebbe pieni poteri. Le rappresaglie poi sarebbero state feroci. Centinaia e forse migliaia i morti dell’Esercito Italiano, mentre circa 10.000 sarebbero stati i morti tra la popolazione di Palermo.