Le poesie di Giovanni Basile

Questa pagina è volutamente dedicata a un amico, “al caro amico e fratello siciliano”, come egli mi definì in una dedica, Giovanni Basile, una delle persone più umili, più buone, più sensibili, più signorili e più colte che io abbia mai conosciuto.
Matematico eccelso e autodidatta, esperto sopraffino di calcolo delle probabilità, tra i migliori sistemisti al servizio delle più importanti riviste di settore, ai tempi mitici del Totocalcio d’un tempo, creatore di giochi enigmistici anche per riviste che vantano … innumerevoli tentativi d’imitazione. Pippo Scianò lo magnificava, a gran voce, come il sistemista numero uno. Giovanni, schivo e timido, ma sincero, ribatteva che no, non era il numero uno, … c’erano colleghi più bravi di lui!
Era anche un cultore di Storia della Sicilia e un raffinato poeta in Lingua Siciliana, di un’eleganza e una sensibilità uniche.
Provato da dolorose vicende familiari, da ultimo perse un fratello a cui era legatissimo e col quale gestiva una copisteria. Ritrovatosi solo, non seppe reggere al dolore e non fu capace di portare avanti l’attività.
Pippo Scianò, che molti conoscono solamente come leader carismatico dell’indipendentismo siciliano dagli anni settanta del ventesimo secolo, nella realtà è innanzitutto una persona dal cuore d’oro, un uomo retto che conosce gratitudine e rispetto e che ha il dono di una non comune sensibilità. Fu così che Giovanni divenne il suo aiutante, il suo segretario informale, la sua spalla, … non saprei come definirlo. E fu così che io lo conobbi!
Giovanni morì improvvisamente, così come era morto il fratello, nel 2015, in una triste mattinata in cui, some sempre, era accanto a Pippo, dalla cui voce commossa io lo appresi.
Il materiale in questa pagina rappresenta parte di una promessa fatta a me stesso qualora, come di fatto è accaduto, lo avessi tirato fuori da quel cassetto in cui non ricordavo di averlo riposto: far conoscere la grandezza di Giovanni poeta a quante più persone fosse possibile.
Nel piccolo, piccolissimo anzi, creando una pagina a lui dedicata su Sikeloi, blog che, nella sua vecchia versione, era solito visitare pressoché quotidianamente.

‘A Vuci di lu cori
Opere inedite

‘A Vuci di lu cori
Sicilia
Rannazzu, 17 Giugnu 1945
Addiu a un Sicilianu veru
Un Sicilianu a Milanu
Mi piaci
Vinticincu Dicemmiru
Madunnuzza di tutti ‘i dulura
Patri Nostru
Patri Fifu
Amuri e Paci
Occhi di ‘ncantu
Chi cosa mi facisti?
Vulissi essiri
Li Vecchi
Semu tutti ‘i stissi
Ju, l’Omu!
Senza travagghiu
Lu jardinu
Mi scantu d’a vita
Nasci ‘na vita
‘A libirtati

SICILIA
Ringrazziu lu Signuri a tutti l’ura
picchì criau ‘sta Sicilia duci:
‘u suli, ‘u mari, ‘i ciàuri, ‘i culura,
sunnu pi’ l’arma mia ‘u ciatu e ‘a luci.
Poviru sugnu, ma li so’ biddizzi:
campagna, jardinedda, frutta e ciuri,
sunnu la gioja mia, li me’ ricchizzi,
ca pagu sulamenti cu l’amuri.
Amu lu sciroccu e l’acqua ‘i celu
di sta Sicilia mia, ch’è bedda tutta,
lu càuru d’a stati e ‘u pocu ‘i jelu
quarchi vota ca ‘a nivi cadi ‘ncutta.
Li Siciliani sunnu boni genti
senza mali pinzera ‘nta la testa,
livànnucci ‘ddi quattro dilinquenti
ca disonùranu ‘a Sicilia onesta.
‘Nta tutt’u munnu fannu maravigghi,
rispettanu e si fannu rispittari,
travagghianu p’u beni d’i famigghi
e nun c’è nenti ca nun sannu fari.
‘A Sicilia muderna èni canciata,
c’èni prugressu, li travagghi strani,
ma resta sempri ‘a terra mia adurata,
priziusa ajeri, oj e dumani.
Ju ccà nascivi e ccà vogghiu murìri;
poviru, sì, nun mi ‘nteressa nenti,
ma cu tuttu lu cori vogghiu diri:
Viva la Sicilia Indipinnenti!

RANNAZZU, 17 GIUGNU 1945 (*)
‘Dda dumjnica, ‘a malasorti
vi priparava lu tabbutu:
la cundanna vostra a morti
lu tirannu avia scrivutu.
Lu nimicu v’aspittava,
‘nta ‘ddu jornu malidittu,
mutu mutu si nni stava
priparannu lu delittu.
Pi’ la bedda terra nostra,
pi’ la nostra ‘ndipinnenza,
finiu ‘a santa vita vostra,
ma lu sangu fu ‘na simenza.
Pi’ ogni figghiu Sicilianu
ca muriu cu’ la bannera
gialla e russa ‘nta li manu,
megghiu morti nun ci nn’era.
Cu’ pi’ la Sicilia mori
arresta vivu eternamenti,
vivu dintra ‘u nostru cori,
vivu dintra ‘a nostra menti.
E ‘u ricordu amaru e duci
di lu vostru martiriu granni
èni comu ‘na forti luci
ca splenni p’autri mill’anni.
Ripusàti ‘n paci: tu Ninu,
valurusu cumannanti,
tu Carmelu e tu Pippinu.
Vuautri siti ‘i nostri Santi!

(17 Giugnu 2005)
(*) pi’ ricurdari Antonio CANEPA, Carmelo ROSANO e Giuseppe LO GIUDICE

ADDIU A UN SICILIANU VERU (a Vincent Schiavelli)
Dicinu ca eri ‘miricanu;
nascisti a Brucculinu, certamenti,
ma lu to’ cori era sicilianu!,
d’i Siciliani avìatu li sintimenti.
L’amuri p’a Sicilia era putenti
e nun vulisti cchiù campari ddà;
pinzavi a Pulizzi, a la so’ genti:
lassasti la ‘Merica e vinisti ccà.
P’i Siciliani eri comu un frati,
dunasti amuri e ricivìsti amuri;
di la to’ alligria ‘nnamuràti,
la to’ Arti nni facia onuri.
Li Siciliani ora sunnu a luttu,
ca troppu prestu ti chiamau Diu;
li frati toi hannu ‘u cori ruttu.
Nun ti scurdàmu cchiù. Vice: addiu!
La Sicilia nun ti po’ scurdari.
C’u ricordu to’ facèmu un pattu:
li to’ battagghi vulemu cuntinuàri
p’a Nazziuni nostra, p’u so’ riscattu.

UN SICILIANU A MILANU
Supra ‘u trenu pi’ Milanu,
‘n menzu a tanti milanisi,
viniziani e piemuntisi,
c’era puru un Sicilianu.
Dui o tri cuntinintali
accuminciaru c’u babbiu,
e unu dissi: “Chi schifiu!
Fai cchiù fetu d’un armali!
Pi’ tia postu nun ci nn’èni
‘nta ‘stu trenu d’i padani.
Nun vulemu l’africani!”
Poi ci dissi: “Dunni veni?”
“Staju vinennu ‘i Siracusa.
L’avi mei eranu Greci;
chiddi to’ eranu, ‘nveci,
genti varvara e fitùsa!
Nun avissi a pipitiari,
ma vasarimi li manu.
Quannu ‘ncontri un Sicilianu,
‘u cappeddu t’hai a livari!”

MI PIACI
Mi piaci stari a taljari,
puru si fa spaventu,
‘a forza di lu mari
si c’èni friddu e ventu.
Mi piaci sentiri ‘u ciàuru
d’a terra, quannu chiòvi
doppu un jornu ‘i cauru
cu’ l’aria ca ‘un si movi.
Mi piaci tampasiàri
‘a sira p’a citati
e vìdiri addumàri
‘i luci ‘nta li strati.
Mi piaci assa’ firriari
‘u Capu o ‘a Vucciria,
e sentiri abbanniàri
dintra quarchi putìa.
Mi piaci vìdiri jucari,
libbiri comu aceddi,
e sentiri allattariàri
p’a strata ‘i picciutteddi.
T’amu, Palermu mia;
si’ bedda, si’ splinnenti,
si’ Storia, si’ Puisia!
E amu la to’ genti!

VINTICINCU DICEMMIRU
A Bettilemmi nun si sapia
chi cosa stava succidennu;
‘a genti, scantata, dicia
ca ‘u munnu stava finennu.
C’era lustru a menzannotti
d’a nivi spuntavanu li ciuri;
li vecchi si sintianu picciotti;
li poviri parianu signuri.
‘U liuni jucava c’u viteddu;
‘a lupa pasceva ‘a picuredda;
l’ursu passiava cu’ l’agneddu;
‘u cani liccava ‘a jattaredda.
‘A genti nun si facia capaci;
ma poi, tuttu ‘nzemmula, ‘u capiu
dunni vinia tutta ‘dda paci:
avia nasciutu ‘u Figghiu di Diu!

MADUNNUZZA DI TUTTI ‘I DULURA
To’ Figghiu avia a nasciri
e nun ti paria l’ura
di vidiri l’occhi so’,
‘i luci ca ogni matri addisia.
Poi nasciu, beddu, aduratu,
e accuminciau a moriri.
E quannu fu granni e ti lassau,
tu arristasti davanti ‘a porta
di ‘dda povira casuzza,
pi’ vidillu alluntanari,
e già ‘u sapìatu
ca nun turnava cchiù a’ casa.
E ‘a sira aspittavi, scunsulata,
davanti ‘dda purticedda,
spirannu ca lu ventu
ti purtassi quarchi nutizzia
di ‘ddu Figghiu sfurtunatu.
Oh, Madunnuzza di tutti ‘i dulura,
troppu granni fu lu strazziu,
quannu lu vidisti, marturiatu,
supra ‘a Cruci di la so’ agunia,
e di la to’ agunia.
Muriu pi’ nuautri.
Muriu, comu a nuautri,
suffrennu, chiancennu, prijannu.
Poi, a ‘u pettu lu strincisti,
tu, cchiù morta di to’ Figghiu,
e, ‘nzemmula a Gisuzzu,
abbrazzasti a tutti nuautri,
Matruzza nostra, addulurata.
Arrivisciu, sì, arrivisciu …
Ma nuautri, senza cuscenza,
lu crucifiggemu ogni jornu,
chiantannu li chiova
puru dintra ‘u to’ curuzzu.

PATRI NOSTRU
Patri nostru ca si’ ‘n menzu a ‘i Santi,
dùnanni ‘a forza pi’ jiri avanti.
Sia santificatu ‘u to’ nomu, granni
comu li disgrazij ca nni manni.
Sia fatta sempri ‘a to’ vuluntati:
ma picchì nascinu picciriddi malati?
Dùnanni ogni jornu ‘u nostru pani:
ma nun ci l’hannu tutti ‘i cristiani.
Tu ca si’ Amuri, Giustizzia, Buntati,
fai a ‘i to’ figghi ‘na caritati:
Scinni ogni tantu supra ‘sta terra,
senza mai paci, sempri ‘nta guerra.
Strìncinni ‘a manu dintra ‘a to’ manu:
nun stari sempri accussì luntanu!

PATRI FIFU
Patri Fifu cunfissa ‘i parrucciani:
omini, fimmini, picciotti, anziani;
ascuta li piccati di la genti:
‘nvidia, gilusia, odiu, trarimenti …
Havi trent’anni ca dici la Missa,
ca fa la prèrica, sempri la stissa,
‘nt’a chiesa sempri menza vacanti,
cu’ tanti cannili e quatri di Santi.
‘A sira, quannu si chiuri ‘u purtuni,
va ‘nta so’ stanza, mancia un buccuni;
si dici ‘i prijeri, si metti ‘nto lettu,
poi sbutta a chianciri e si batti ‘u pettu!

AMURI E PACI
Vanidduzzi stritti, friddi e scuri;
stratùna vasàti d’u suli splinnenti.
Lu piniàri d’a povira genti,
‘a vita spinzirata d’i signuri.
Casi granni, ricchizza, filicità;
casuzzi vecchi e chini ‘i picciriddi
cu ‘i scarpi rutti e ‘i manuzzi friddi.
Lacrimi, festi, lussu, puvirtà.
C’èni unni si chianci e unni si ridi,
unni si mancia assa’ e unni picca,
genti senza dinari e genti ricca,
cu’ sciala ‘nta lu beni e cu’ ‘un lu vidi.
Janchi, nivuri, arabbi o ebbrei,
poviri, ricchi, nobbili, pizzenti,
cu’ havi assa’ e cu’ nun havi nenti:
semu figghi di Diu, fratuzzi mei!
Tutti figghi di Diu; e semu capaci:
tu d’ammazzari a mia e ju a tia,
pi’ quattru sordi o ‘nvidia o gilusia.
… Ma ‘a Madunnuzza dici: “AMURI E PACI!”

OCCHI DI ‘NCANTU
Quannu nascisti tu, chi jornu santu!
Biniritta sia la to’ mammuzza
ca ti fici chisti occhi di ‘ncantu,
‘stu nasiddu nicu, ‘sta vuccuzza,
‘sta facciuzza rosa, ‘sta peddi ‘i sita.
Sunnu tutti miraculi di Diu
‘sti biddizzi, ca m’addumàru ‘a vita
quannu ti canuscivi, ciatu miu.
Tu si’ la me’ ricchizza: l’acqua, ‘u pani,
‘u suli, l’aria, ‘a luci, lu caluri.
Nun mi pari l’ura ca veni dumani
si nun dormu e penzu a tia, amuri.
Nun sugnu dignu di vasari ‘n terra
unni camini tu, ducizza mia.
Quannu mi talij, scatini ‘a guerra
‘nta lu me cori, ca batti pi’ tia.
Fortunata l’acqua ca ti bivi,
l’aria prufumata ca ciatasti;
e furtunatu ju ca nun murivi
quannu ‘a prima vota mi vasasti!
Si tu nun si’ cu mia, èni lu ‘nfernu,
‘nu cuteddu ‘nto cori ci haju misu;
quannu sugnu cu tia, amuri eternu,
lu munnu addiventa Paraddisu!

CHI COSA MI FACISTI?
Quantu ti vogghiu beni lu capivi
quannu vitti ca, si tu dicivi
‘na palora sula, o puru nenti,
‘a notti niura si facia splinnenti.
Lu capivi ca tu si’ lu me’ beni,
ca mi fa scurdari dulura e peni,
quannu vitti ca, si nun c’eri tu,
fujva ‘u suli e nun turnava cchiù.
Avia circatu sempri ‘a libirtati;
ora haju corpu e arma ‘ncatinati
di l’occhi toi, culuri di lu mari,
d’a vucca ca ‘un mi stancu di vasari.
Chi cosa mi facisti, ciatu miu?
Biddizza rara, biniritta di Diu,
rosa priziusa, fravula sapurita:
mi facisti ‘nnammurari di ‘sta vita!

VULISSI ESSIRI
Vulissi essiri
l’acqua ca t’arrifrisca,
‘u pani ca ti sazìa
Vulissi essiri
‘u ventu ca t’accarizza,
‘u suli ca ti quarìa.
Vulissi essiri l’alligria
e nasciri dintra ‘i to’ risati.
Vulissi essiri ‘u duluri
e moriri dintra ‘i to’ lacrimi.
Vulissi essiri l’amuri
e stari dintra ‘i to’ pinzeri.
Vulissi essiri ‘a vita
e stari dintra lu to’ cori.

LI VECCHI (A me’ Matri e a me’ Patri)
Me’ patri, bon’armuzza, mi dicia:
“Rispetta ‘i vecchi, comu fai cu mia.
Si vidi ‘na tistuzza tutta janca
d’un cristianeddu cu la facci stanca,
fai cuntu ca ‘ddu vecchiu sugnu ju,
vasacci ‘a manu, comu voli Diu.
Siddu è ‘na fimminedda, ascuta a ‘u patri,
figghiuzzu binirittu, chidda è to’ matri.
Li vecchi hannu la cuscenza antica:
p’a famigghia s’ammazzaru di fatica.
Hai ad aviri pacienza cu iddi
picchì sunnu comu ‘i picciriddi.
Da la vita nun speranu cchiù nenti:
campanu di ricordi e sintimenti.
Ma ‘a forza di l’amuri è ancora granni:
chidda crisci sempri passannu l’anni.
Nun ti scurdari chiddu ca ti dicu,
sangu d ‘u sangu miu. Ti binidicu.”
E a me’ patri ju ci rispunnia:
“Havi a campari cent’anni, Vossia!”

SEMU TUTTI ‘I STISSI
Sunnu tutti ‘i stissi ‘i picciriddi?
Cu’ mancia ogni jornu, cu’ ‘nveci mai,
cu’ joca filici, cu’ ci havi guai,
cu’ havi li spini, cu’ li ciuriddi?
Lu re, c’a curuna e c’a bannera,
e ‘u puvireddu, scausu e sfardatu,
‘nto casteddu o ‘nto catoju sdirrupatu,
morinu tutti dui ‘a stissa manera?
‘N Paraddisu, cu’ i Santi e ‘u Patreternu,
ci sunnu tutti ‘i razzi di ‘stu munnu?
O puru ancili niuri ‘un ci nni sunnu
e a iddi ci aspetta sulu ‘u ‘nfernu?
Ma ‘sti cosi a cu’ ci addumannu?
‘I risposti sunnu dintra ‘u nostru cori;
pi’ sapilli ‘un ci vonnu li palori
e si capiscinu sulu campannu!

JU, L’OMU!
Ju tradivi a Cristu pi’ trenta dinari,
ju cundannavi a morti ‘u Figghiu di Diu,
ju ‘nchiuvavi ‘nta Cruci ‘a Viritati.
Ju cumbattìvi tutti li Guerri,
ju abbruciavi l’Ebbrei ‘nta li Furna,
ju jttavi ‘i Bummi supra ‘u Giappuni.
Ju stirminavi miliuna d’Africani,
ju fici cadiri ‘i Turri Gemelli,
ju ci sparavi a ‘ddu Santu d’u Papa.
Ju ammazzavi a me’ Matri e a me’ Patri,
ju ci spaccavi ‘a testa a me’ Frati,
ju affucavi a me’ Figghiu quannu nasciu.
Ju ci vinnu ‘u vilenu a ‘i drogati,
ju ci arrobbu ‘u pani a ‘i puvireddi,
ju ci levu ‘a nnuccenza a ‘i picciriddi.
Ju ci dugnu focu a voschi e furesti,
ju avvilenu l’aria, l’acqua e ‘u manciari,
ju ci scippu l’occhi a l’armali.
Ju ci dugnu ‘u me sangu a ‘i malati,
ju sacrificu ‘a me’ vita pi’ l’autri,
ju quannu moru rijalu ‘u me cori.
Ju, l’Omu.

SENZA TRAVAGGHIU
Arrivi a’ casa stancu e scunsulatu
ca pari un armaluzzu vastuniatu.
Mancu dumanni di la to’ famigghia,
di to’ mugghieri, to’ figghiu, to’ figghia.
T’assetti a’ tavula e, senza parrari,
cu’ l’occhi calati, cuminci a manciari.
Poi, quannu finisci, ti metti l’occhiali
e, senza parrari, ti leggi ‘u giurnali.
Doppu menz’ura ti vaj a curcari,
sempri siddiàtu, senza parrari.
‘A mamma, ammucciùni, chianci e suspira:
èni sempri accussì, sira pi’ sira!

LU JARDINU
Haju un jardinu prufumatu,
ca di tutti èni ‘nvidiatu;
ju ci mettu tantu amuri,
cultivannu tutti ‘i ciuri:
gigghi janchi p’a Marunnuzza,
rosi russi p’a me’ nicuzza,
tutti l’autri pi’ l’amici …
e ‘a malerba p’i nimici!

MI SCANTU D’A VITA
Quann’era picciriddu,
vulia dormiri
c’a luci addumata,
picchì mi scantava
d’a notti.
Ora ca sugnu granni,
vulissi stari a lu scuru
puru di jornu,
picchì mi scantu
d’a vita.

NASCI ‘NA VITA
Passanu adaciu li minuti;
stai suffrennu ma nun ti lamenti;
ti parru cu’ l’occhi e tu mi senti,
c’a manu ‘nt’a manu, muti muti.
A tia ti pari ca stai murennu
e a mia mi pari ca moru ju;
ma chi rijalu ca nni fa Diu:
lu figghiu nostru sta nascennu!
Si movi, scantatu, dintra di tia;
lu viju, ora nesci la tistuzza:
beddu lu figghiu, bedda ‘a mammuzza!
Siti lu me’ sangu, ‘a vita mia!
Chi miraculu facisti tu:
‘na vita ca nasci di l’amuri!
Ringrazziu ‘a Maronna e ‘u Signuri
e nun ci addumannu nenti cchiù!

‘A LIBIRTATI
Tineva ‘nta ‘na jaggia un passareddu,
giallu comu ‘u suli: quantu era beddu!
Megghiu d’un picciriddu lu trattava,
ma nun vulìa manciari e nun cantava.
Chi pena mi facìa, paria malatu:
“Sta murennu!” pinzava scunsulatu.
‘Na vota, tinennu ‘a jaggia ‘n manu,
ju ci parravi comu a ‘nu cristianu:
“Cu tantu amuri ti pàsciu e ti nutrìcu
ti vogghiu beni, pi’ mia tu si’ un amicu.
Chi cosa voi? Chi cosa t’haju a dari?
“Libirtati” – dissi – “Fammi vulari!”

Opere inedite